Vrijwilligersreglement

Dit is het vrijwilligersreglement van Brach.nl. Een reglement waarin omgangregels en de gedragscode worden toegelicht die wij verwachten van elke vrijwilliger. We willen je vragen dit reglement aandachtig door te nemen. Als jij ons vrijwilligersreglement onderschrijft en je er aan houdt ben je van harte welkom als vrijwilliger bij Brach.nl.

 

Wij als bestuur van Brach.nl vinden afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit betekent dat wij in onze stichting alle vormen van ongelijkwaardige behandelingen zoals pesten, machtsmisbruik, discriminerende, (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden.

 

De omgangsregels zijn als volgt:

 • Ik ga met respect om met de ander.
 • Ik discrimineer niet.
 • Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 • Ik onthoud me van elke vorm van agressie of geweld. Zowel in woord als gebaar.
 • Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 • Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 • Ik draag zorg voor een veilige omgeving.
 • Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/ haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt vraag ik een ander om hulp.
 • Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt op aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.
 • Ik nuttig geen alcohol als ik nog geen 18 jaar ben.

Vrijwilliger zijn is vrijwilliger, maar niet vrijblijvend. Zorg dat je afspraken nakomt.

 De gedragscode is als volgt:

 • Ik zorg voor een omgeving en een sfeer waarbinnen iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt.
 • Ik onthoud me van elke vorm van ongewenste seksueel of seksueel getinte gedragingen of uitingen, zowel in woord als andere uitingen.
 • Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 • Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie en bescherm minderjarige tegen alle vormen van ongelijkwaardige behandeling.
 • Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen vrijwilliger en kinderen jonger dan 18 jaar zijn niet toegestaan en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met de gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen (vertrouwenspersoon).

Seksueel grensoverschrijdend gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

Brach.nl is niet verantwoordelijk voor vrijwilligers buiten de activiteiten.
Hiermee bedoelen we o.a. calamiteiten en alcoholmisbruik.